فهرست مقالات شهر هوشمند


بر اساس تحلیلهای انجام شده، تا کنون 1717 مقاله در زمینه شهر هوشمند ارائه شده است. در نمودار زیر توزیع سالانه مقالات منتشر شده را مشاهده میکنید.

لیست مقالات شهر هوشمند